Bedrijventerreinenstrategie van de provincie Zuid-Holland

Strategie van de provincie Zuid-Holland.

Samenvatting 

Voor u ligt de geactualiseerde provinciale bedrijventerreinenstrategie. Deze strategie is een verdere uitwerking van het coalitieakkoord 2019 - 2023, geeft richting aan de provinciale inzet voor de komende jaren op het gebied van bedrijventerreinen en leidt vervolgens (op termijn) tot aanpassing van onderdelen van en integratie in het provinciale Omgevingsbeleid, waaronder de Omgevingsverordening. Deze samenvatting geeft u een kort overzicht van deze strategie. Deze strategie is door middel van brede afstemming tot stand gekomen waarbij diverse bijeenkomsten en gesprekken hebben plaats gevonden met partijen die actief zijn op (het gebied van) bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan de bestuurlijke regio’s, gemeenten, kennisinstellingen, adviesbureaus, ondernemersverenigingen, parkmanagers, lobbyorganisaties, omliggende provincies en omgevingsdiensten. Daarnaast is de conceptversie voorgelegd aan de bestuurlijke regio’s en is de input hierop, waar mogelijk, verwerkt in deze strategie. Waarom een actualisatie van de bedrijventerreinenstrategie? Naast het feit dat ons land zich nog midden in de Corona-crisis bevindt, zijn er diverse andere redenen om de bedrijventerreinenstrategie te actualiseren. Actualisatie van de huidige provinciale bedrijventerreinenstrategie is nodig om goed in te kunnen spelen op de huidige marktontwikkelingen en trends op en rondom bedrijventerreinen en economie. Zuid-Holland staat voor een grote woningbouwopgave en daarmee ook een economische opgave. Waar mensen wonen, moeten immers ook mensen werken om grote, niet-duurzame forensenstromen te voorkomen. Daarnaast staan veel bestaande bedrijventerreinen onder druk, omdat ze bijvoorbeeld verouderd zijn en binnenstedelijk liggen, en daarmee aantrekkelijk zijn voor transformatie naar woningbouw. Dat, terwijl deze plekken vaak nog aan veel mensen werk bieden en een goed alternatief voor de bedrijven niet voorhanden is. Als derde zien we dat de veranderende economie (o.a. flexwerken, digitalisering en circulaire economie) leidt tot een ander soort ruimtevraag en locatiewens van bedrijven. Tot slot zien we dat bedrijventerreinen steeds vaker een bijdrage kunnen leveren aan andere maatschappelijke opgaven en provinciale ambities, bijvoorbeeld met betrekking tot verduurzaming van de economie en de gebouwde omgeving. De actualisatie van de bedrijventerreinenstrategie helpt om hierover een heldere provinciale boodschap uit te dragen. Bovendien kunnen we het beleid hiermee stroomlijnen met de ambities en gedachten van het nieuwe coalitieakkoord. De bedrijventerreinenstrategie staat niet op zichzelf, maar is een aanvulling op andere sectorale provinciale beleidsdocumenten gericht op economie en het vestigingsklimaat, zoals het detailhandelsbeleid, het kantorenbeleid en het campussenbeleid en zal uiteindelijk, net als die beleidsdocumenten, waar nodig worden geïntegreerd in het provinciaal Omgevingsbeleid. We gaan door met de huidige drie beleidslijnen en leggen ook nieuwe accenten Bij de huidige provinciale inzet op bedrijventerreinen hanteren we drie beleidslijnen. Deze lenen zich nog steeds als kapstok voor deze geactualiseerde strategie. Het betreffen de volgende beleidslijnen: 

1 . Evenwicht in vraag en aanbod 

2. Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen 

3. Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst 

Deze beleidslijnen hebben de afgelopen jaren een sterke bijdrage geleverd aan het aantrekkelijk en concurrerend houden van de Zuid-Hollandse bedrijventerreinen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo zal zijn. In deze geactualiseerde strategie leggen we in het bijzonder nieuwe accenten ten aanzien van de woningbouw- en verstedelijkingsopgave en de verduurzamingsambities in Zuid-Holland.

Type: Beleidsstuk

13th July 2021