Brochure Zonnepanelen en Natuur

Hoe zonnepanelen kunnen samengaan met natuur – een eerste praktische handreiking

De transitie naar duurzame energie is in volle gang. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het niet voldoende om zonnepanelen enkel op daken van huizen en gebouwen te leggen. De hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak is simpelweg te klein om in de toenemende energiebehoefte te voorzien. We kunnen er niet omheen dat een aanzienlijk deel van de energieproductie door zonnepanelen van grondgebonden zonneparken zal moeten komen. Echter, de acceptatie van de huidige grootschalige parken staat onder druk. Omwonenden en recreanten hebben esthetische bezwaren en mensen zijn bezorgd over natuur en biodiversiteit op en om de terreinen met zonnepanelen. 

Consortium Het Nationaal Consortium Zon in Landschap & Landbouw heeft als belangrijkste doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van toekomstige zonneparken op zo’n wijze dat de parken een positieve impact hebben op het landschap en in de landbouw. Het consortium heeft drie programmalijnen: 

1. visuele integratie; 

2. het versterken van de natuurwaarde; 

3. het combineren met landbouw. Als consortium willen we partijen door middel van demonstratieprojecten laten zien wat de technologische en ontwerpmogelijkheden binnen deze programmalijnen zijn en wat voor meerwaarde er gecreëerd kan worden door landschappelijke inpassing van zonneparken en door combinaties van zonnepanelen met biodiversiteit of landbouw (meervoudig landgebruik). 

Het consortium is een initiatief van ECN, part of TNO en heeft inmiddels meer dan 20 leden: kennisinstituten, natuurorganisaties, financiële instellingen, energiebedrijven, projectontwikkelaars, overheden en adviesbureaus.

Type: Artikel

13th July 2021