Jaarverslag Stedelijke Ruilverkaveling 2018

Vooruitlopend op de wettelijke regeling van stedelijke kavelruil in de Omgevingswet is het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) gestart met een aantal pilots en het ondersteunen van partijen die nu al aan de slag willen met dit nieuwe instrument voor gebiedsontwikkeling. In dit eerste jaarverslag van het programma worden de huidige ervaringen op een rij gezet en een doorkijk naar het vervolg van het stimuleringsprogramma geboden.

Voor u ligt het eerste jaarverslag (periode eind 2016 – medio maart 2018) van het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR). Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor en doelstelling van het programma en hoe het programma is georganiseerd. In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de pilots, met onder andere ervaringen van de deelnemers en lessen voor 
anderen die aan de slag willen gaan met stedelijke kavelruil. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de communicatie en de verschillende middelen die zijn ingezet om het instrument en de toepassing ervan voor het voetlicht te brengen en te bevorderen. Hoofdstuk 4 staat in het teken van de afstemming met andere programma’s, kennisuitwisseling en ondersteunende 
generieke middelen. In hoofdstuk 5 wordt stedelijke kavelruil gepositioneerd in de context van 
gebiedsontwikkeling en worden de lessen getrokken van de pilots. In dat hoofdstuk worden op basis van de opgedane ervaring en de aanwezige kennis in het programma concrete adviezen gegeven over de inzet van het instrument van stedelijke kavelruil. Dit hoofdstuk is ook de opmaat naar het laatste hoofdstuk waar een doorkijk naar 2018/2019 wordt gegeven en de 
aanpak voor de komende periode.

Type: Onderzoeksrapport

11th February 2020