‘Nationale aanpak energieneutrale bedrijventerreinen nodig’

Het energiebesparingspotentieel op bedrijventerreinen is enorm. ‘Bedrijventerreinaanpak loont meer dan wijkaanpak’, kopte Stadszaken eind september al. De urgentie is groot, want uit een verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het klimaatakkoord tot nu toe te weinig oplevert. Tijd voor een nationale aanpak om bedrijventerreinen te verduurzamen, zeggen Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Theo Föllings (SKBN). Maar hoe zou een dergelijke aanpak eruit moeten zien?

Het energiebesparingspotentieel op bedrijventerreinen is enorm. ‘Bedrijventerreinaanpak loont meer dan wijkaanpak’, kopte Stadszaken eind september al. De urgentie is groot, want uit een verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het klimaatakkoord tot nu toe te weinig oplevert. Tijd voor een nationale aanpak om bedrijventerreinen te verduurzamen, zeggen Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Theo Föllings (SKBN). Maar hoe zou een dergelijke aanpak eruit moeten zien? 

Begin november publiceerde het PBL zijn Klimaat- en Energieverkenning 2019. De boodschap was weinig optimistisch. Meerdere doelen voor 2020 worden naar verwachting niet gehaald, zoals het door de rechter opgelegde Urgendadoel (25 procent afname van broeikasgasemissies) en twee doelen van het Energieakkoord: het aandeel van 14 procent hernieuwbare energie en 100 petajoule energiebesparing.

Een dag voor de publicatie van het PBL stond de directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ferdi Licher, op het podium tijdens het BT Event op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Licher was naar Arnhem gekomen om de deelnemers een uitgestoken hand te bieden. Tegelijkertijd trok hij het boetekleed aan: ‘Het is een gemiste kans dat bedrijventerreinen niet worden genoemd in het Klimaatakkoord.’

En inderdaad: een ctrl-F-zoekopdracht in het Klimaatakkoord levert geen resultaten op wat betreft de aanpak van bedrijventerreinen. En dat is vreemd. Uit een rondgang door Stadszaken en BT bleek immers eerder dat het besparingspotentieel op bedrijventerreinen enorm is. Het totale energieverbruik van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bedraagt in totaal bijna 700 petajoule (PJ). Dat is veel meer dan het energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Ook zonder de zware industrie blijft een groot potentieel voor energiebesparing over bij een meer kansrijke doelgroep. TNO heeft becijferd dat verduurzaming van 250 bedrijventerreinen een totale energiebesparing oplevert van 2,2 Mton bespaarde CO2; dat is al een heel eind in de richting van het sectordoel van 3,4 Mton voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord.

Een meer landelijk georganiseerde aanpak voor de verduurzaming van bedrijventerreinen kan veel opleveren, stelt Pen. ‘Lokaal en regionaal wordt te weinig doorgepakt. Er zijn veel ambities en initiatieven, maar de samenhang ontbreekt. Op rijksniveau is er al infrastructuur en wordt nagedacht over een groot investeringsfonds. Het is hoog tijd dat de Rijksoverheid bedrijventerreinen de aandacht geeft die zij verdienen. Ze moet ook wel om te kunnen leveren wat is afgesproken in het Klimaatakkoord.’

De jury van de BT Award die onder voorzitterschap van Pen werd uitgereikt tijdens het BT Event op 31 oktober in Arnhem, deed in een juryrapport een aantal aanbevelingen. Zo wil zij overheden, ondernemers en investeerders oproepen gezamenlijk te komen tot een investeringsagenda om op bestaande bedrijventerreinen te zorgen voor een vruchtbare bodem en professioneel parkmanagement. ‘Dit heeft te weinig prioriteit en er zijn nauwelijks fondsen voorhanden. De overheid lijkt zich cru gezegd alleen met bedrijventerreinen bezig te houden als hier mogelijk ruimte is om woningen te bouwen. De grote energiepotentie voor de verduurzaming van bedrijventerreinen blijft zo liggen.’

Type: Artikel

16th April 2020