Hoe bedrijventerreinen koploper kunnen zijn met slim decentraal energienet

Door de energietransitie neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Een mogelijke oplossing wordt gevonden in decentraal georganiseerde energienetwerken, waarbij je gelijktijdig zowel gebruiker als producent bent. Bedrijventerreinen lenen zich uitermate goed voor een dergelijk systeem, zegt Gerard Adema, directeur van Econvert Climate & Energie. Dat biedt legio voordelen, zowel voor duurzaamheid als voor de portemonnee.

Door de energietransitie neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Een mogelijke oplossing wordt gevonden in decentraal georganiseerde energienetwerken, waarbij je gelijktijdig zowel gebruiker als producent bent. Bedrijventerreinen lenen zich uitermate goed voor een dergelijk systeem, zegt Gerard Adema, directeur van Econvert Climate & Energie. Dat biedt legio voordelen, zowel voor duurzaamheid als voor de portemonnee. 

De druk op het lokale elektriciteitsnet neemt toe. De achterliggende oorzaak hiervan is het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990 gehalveerd moet zijn. We moeten dus van het gas af, wat bereikt kan worden met grootschalige elektrificatie, met stroom opgewekt uit zon en wind. Die omslag maakt ons energieverbruik schoner en duurzamer, maar de vraag is of ons elektriciteitsnetwerk de grotere energiestromen die de omslag met zich meebrengt aankan. ‘Door elektrificatie barst onze elektriciteitsinfrastructuur uit haar voegen’, zegt Gerard Adema, algemeen directeur bij Econvert Climate & Energy. Dit wordt erkend door de Nederlandse netbeheerders. Zo trok Alliander eerder aan de bel. Het netwerkbedrijf vreest dat zijn net de energietransitie niet aankan. Topvrouw Ingrid Thijssen noemde de energie-infrastructuur in Nederland een bottleneck bij de overgang naar hernieuwbare energie.

Een potentiële oplossing voor deze overbelasting van het net zijn lokaal, decentraal en slim georganiseerde energienetwerken. Adema presenteerde het concept op het BT Event 2019 in Arnhem. ‘Bij zo’n netwerk ben je prosument, ofwel consument en producent tegelijkertijd. Je produceert zelf schone energie en levert je overschotten tegen een vergoeding aan je spreekwoordelijke buren. Of, als het nodig is, kunnen je buren aan jou leveren. Ook de energieopslag wordt decentraal geregeld. Dat verlicht de druk op de elektriciteitsinfrastructuur’, zegt Adema. ‘Op lokaal niveau kun je vraag en aanbod veel beter op elkaar afstemmen dan op nationaal of internationaal niveau. Daardoor is de druk op het net een stuk lager.’ Bovendien hoeft de groene elektriciteit binnen het lokale energienetwerk over kortere afstanden te worden getransporteerd. Bij elektriciteit die lange afstanden door een elektriciteitsleiding aflegt, wordt een deel van de energie omgezet in warmte. Transport binnen een klein regionaal netwerk verhoogt dus de efficiëntie. Zo kan het decentrale energienetwerk de energietransitie faciliteren. 

Wel benadrukt Adema dat de lokale energienetwerken niet volledig van de buitenwereld afgesloten moeten worden. Uitwisseling tussen decentrale energiemarkten moet mogelijk blijven. Adema: ‘Je moet niet allemaal autonoom opererende eilandjes creëren, die enkel aan zichzelf leveren. Want verschillende netwerken kunnen elkaar versterken en waar nodig helpen. Zo kan een netwerk met een netto-overschot een tekort bij een ander netwerk aanvullen. Dan kan een bedrijventerrein bijvoorbeeld groene stroom leveren aan een nabijgelegen woonwijk.’

Type: Artikel

16th April 2020